Qualitat aire interior

calidad_ambiental

La qualitat de l'aire que respirem i les condicions ambientals dels llocs de treball tenen una influència cada vegada més estudiada i controlada per diferents normatives. Existeixen estudis que relacionen unes deficients condicions ambientals en el treball amb alts índexs d'absentisme laboral i amb una disminució del rendiment de les persones. És imprescindible considerar la importància de proporcionar als usuaris d'un edifici unes condicions confortables i evitar els costos associats a la manca de qualitat ambiental.

 Com enginyeria higiènica, en M3E2 oferim un servei integral que va des de la realització d'estudis de qualitat ambiental fins a l'execució d'accions correctores per millorar les deficiències existents i poder proporcionar als ocupants d'un edifici condicions salubres i confortables, així com evitar els costos associats a la manca de qualitat ambiental.

 La realització dels treballs va a càrrec de Tècnics Superiors en qualitat ambiental interior acreditats per FEDECAI (Federació d'Empreses de Qualitat Ambiental a Interiors), atenent a les disposicions de les normes UNE 171330 i UNE 100012 referenciades al RITE 2013  (Reglament d'Instal • lacions Tèrmiques en Edificis).