Estudis Q.A.I.Realitzats per un tècnic superior en qualitat ambiental interior acreditat per FEDECAI (Federació d'Empreses de Qualitat Ambiental en Interiors) els estudis comprenen les següents fases.
 1. Diagnòstic i avaluació de la qualitat ambiental interior:
   
  • Inspecció visual
   • Avaluació de nivells de confortabilitat del personal
   • Descripció i diagnòstic higiènic del sistema de climatització i de tots els seus elements
 2. Auditories ambientals:
  • Avaluació de paràmetres físico-químics:
   • Taxa de ventilació
   • Contaminants químics (CO2, CO, Formaldehid, Ozó, Metalls, Pols, etc)
     Contaminants físics (il luminació, confort tèrmic, vibracions, soroll, etc)
   • Comptatge de partícules en suspensió per gravimetria (PM10).
  • Anàlisis microbiològiques (fongs, bacteris en suspensió, etc) en aire interior, exterior i superfícies.
 3. Informe tècnic de resultats:

Un cop dutes a terme totes les actuacions detallades, es fa lliurament al client d'un complet informe que recollirà les dades següents:

 • Informes del Laboratori indicant el tipus i quantitat de microorganismes, destacant als patògens.
 • Informes que recullen les actuacions, conclusions i mesures correctores derivades de les dades obtingudes en l'estudi.a
 • Altres dades d'interès.