Solucions C.A.I.


Amb les dades objectives de les inspeccions de Qualitat ambiental, es proposen les solucions necessàries per corregir les desviacions que puguin alterar la qualitat ambiental interior:

  • Programes de manteniment que contemplin la inspecció, neteja i desinfecció dels diversos components del sistema, com ara unitats de tractament d'aire, conductes de climatització, etc.
  • Reparació components del sistema
  • Col.locació i canvi de filtres adequats per al control de l'entrada de matèria particulada
  • Instal lació d'equips per a desinfecció d'aire (fotocatàlisi, raigs UV, Ozó. Tecnologia RCI)
  • Altres mesures específiques per corregir problemes de qualitat ambiental