Servei analític

analitica_alimentacionTot programa d'autocontrol requereix d'un mecanisme de validació i de verificació de la seva eficiència, per això s'han de fer unes anàlisis mínims amb l'objectiu de comprovar la correcció dels procediments implantats.

Un bon control microbiològic i una correcta interpretació dels resultats puntuals i al llarg del temps permeten garantir la seguretat, el bon estat higiènic i el correcte treball d'una empresa.

Seguint uns criteris d'avaluació de riscos i en funció de cada activitat, els nostres tècnics estimen el nombre de mostres a prendre i els punts o aliments més significatius, evitant la realització d'anàlisis poc representatius del treball de la seva empresa.

Des de m3e2, SL per no ser jutge i part treballem amb un ampli ventall de laboratoris acreditats, que amb els seus resultats validen la seguretat del circuit. Algunes de les acreditacions dels nostres laboratoris són:

  • UNE ENE-ISO 17025
  • UNE-EN-ISO 9001
  • Autoritzats per la Direcció General de Salut Pública